Algemene voorwaarden Design Studio KNALLR

KNALLR is een handelsnaam van Yara van Schaik, een eenmanszaak gevestigd aan de Noorderhoofd 27, 3846JV in Harderwijk. KNALLR is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75546582.

 

Artikel 1. Definities

1.1. KNALLR: de eenmanszaak KNALLR, statutair gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75546582.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KNALLR een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die KNALLR voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwerpen van professioneel drukwerk en digitaal design en het geven van (online) trainingen en masterclasses over design en social media.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KNALLR en de klant krachtens welke KNALLR de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van KNALLR.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of KNALLR worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.knallr.nl en www.designstudioknallr.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KNALLR gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met KNALLR, door akkoord via de e-mail of door het plaatsen van een bestelling via de website van KNALLR verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van KNALLR en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door KNALLR zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Offertes van KNALLR zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. KNALLR zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst of product dan wel het gebruikelijke uurtarief van KNALLR met een vooraf geschat aantal uren/tarief. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft KNALLR het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop KNALLR zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een offerte betreffende het bedoelde traject of welke overeenkomst dan ook, dan is KNALLR bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.5. Alle door KNALLR gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. KNALLR behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.7. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. KNALLR is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door KNALLR afhangt van feedback of input van de klant, is KNALLR nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. KNALLR is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.10. In geval van wijzigingen/aanvullingen of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door KNALLR meerwerk aan de klant worden doorberekend.

 

Artikel 4. Leveringen en levertijd

4.1. De door KNALLR te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door KNALLR opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
4.2. Een door KNALLR vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt KNALLR niet van rechtswege in verzuim.
4.3. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door KNALLR mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.
4.4. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan KNALLR beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
4.5. KNALLR spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus en de online leeromgeving beschikbaar is. KNALLR verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
4.6 KNALLR zal zich inspannen om de bestelde contentstrategie-planners zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling te leveren op het door de koper opgegeven afleveradres. Ze probeert het binnen 2 werkdagen op de post te doen. Vervolgens is het aan PostNL om het zo snel en netjes mogelijk te leveren. Er zal geen track & trace zijn om je pakket te volgen.
4.7 De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van een juist afleveradres. KNALLR is niet aansprakelijk voor vertragingen of foutieve leveringen als gevolg van onjuiste adresgegevens verstrekt door de koper.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
5.2. Alle door KNALLR verzonden facturen dienen door de klant binnen 30 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door KNALLR.
5.4. In geval van niet tijdige betaling kan KNALLR besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan KNALLR besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
5.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. btw bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
5.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
5.7. In bovenstaande gevallen heeft KNALLR voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht, klachten en garantie van de contentstrategie-planners

6.1. In verband met de aard van de geleverde contentstrategie-planners, die kunnen worden gekopieerd en gescand, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Retouneren is niet mogelijk!
6.2 Eventuele klachten over de geleverde contentstrategie-planners dienen binnen 7 na ontvangst schriftelijk te worden gemeld aan KNALLR, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de geleverde producten te hebben aanvaard.
6.3 KNALLR biedt geen garantie op de geleverde contentstrategie-planners, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
6.4 De aansprakelijkheid van KNALLR voor schade als gevolg van een gebrekkige levering van de contentstrategie-planners is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende producten.
6.5 KNALLR is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 7. Overeenkomst en meerwerk

7.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei (schriftelijke) wijze een mededeling aan KNALLR verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
7.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
7.3. Indien de klant een overeenkomst met KNALLR wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot de vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
7.4. Indien KNALLR, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is KNALLR gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die KNALLR in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door KNALLR uitgevoerde werk te vergoeden.

 

Artikel 8. Rechten en verplichtingen voor KNALLR

8.1. KNALLR garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
8.2. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient KNALLR met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
8.3. KNALLR is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van KNALLR en/of overige promotionele uitingen van KNALLR.
8.4. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens binnen de door KNALLR geleverde diensten. KNALLR biedt de uitgevoerde werkzaamheden aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd/ingepland. Na akkoord van de klant met betrekking, is KNALLR niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden.
8.5. KNALLR is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en KNALLR tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 9. Rechten en verplichtingen voor de klant

9.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
9.2. De klant dient KNALLR te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht KNALLR onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar KNALLR om verzoekt.
9.3. Indien in uitzondering op artikel 8.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KNALLR zijn verstrekt, heeft KNALLR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
9.4. De klant stelt KNALLR steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
9.5. Bij klachten over de door KNALLR geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan KNALLR binnen 14 dagen na volledige afronding van de opdracht.
9.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens die KNALLR nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is KNALLR niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.7. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, masterclass of online cursussen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

Artikel 10. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, templates en formats alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij KNALLR tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. De door KNALLR geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3. De inhoud van de website van KNALLR, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van KNALLR en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van KNALLR.
10.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door KNALLR ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van KNALLR, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
10.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
10.6. Bij inbreuk heeft KNALLR recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Iedere overeenkomst tussen KNALLR en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij KNALLR gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. KNALLR kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en KNALLR gestelde doel.
11.2. Indien KNALLR onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
11.3. In aanvulling op artikel 10.2 is KNALLR dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KNALLR aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan KNALLR toegerekend kunnen worden:
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.4. KNALLR sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door KNALLR geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van KNALLR.
11.5. KNALLR is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
11.6. De klant vrijwaart KNALLR voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van KNALLR.
11.7. KNALLR is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
11.8. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een masterclass of online cursus van KNALLR of zoals is geadviseerd door KNALLR.

 

Artikel 12. Onderbreking van de diensten en overmacht

12.1. KNALLR is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
12.2. KNALLR is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar KNALLR weinig of geen invloed op kan uitoefenen. KNALLR kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie KNALLR een overeenkomst is aangegaan.
12.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van KNALLR onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van KNALLR, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij KNALLR, wanprestatie door leveranciers van KNALLR waardoor KNALLR haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van KNALLR of diens leveranciers.
12.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
12.5. Bij overmacht heeft KNALLR ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat KNALLR in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13. Duur overeenkomst en beëindiging

13.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
13.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
13.3. Beide partijen, zowel de klant als KNALLR, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
13.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.3 kan KNALLR de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
– aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
– het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
– de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met KNALLR voortvloeiende verplichting;
– de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
– de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van KNALLR;
– de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
bij terugkerende betalingsproblemen.
KNALLR zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
13.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die KNALLR vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.6. KNALLR behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien KNALLR overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

Artikel 14. Conformiteit

14.1. KNALLR zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en KNALLR in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
14.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van KNALLR worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van KNALLR aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van KNALLR.
14.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door KNALLR te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van KNALLR, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 15. Bijzondere bepalingen cursussen en online trainingen/masterclasses

15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject, cursus of coaching al dan niet met referentie naar of volgens de methode van KNALLR aan te bieden of te doen geven.
15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus of online masterclass en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. KNALLR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van KNALLR in de praktijk tot uitvoering brengt.
15.3. KNALLR is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens KNALLR, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de cursus of online masterclass plaats.
15.5. KNALLR is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens KNALLR, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
15.6. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving zolang de training online staat. KNALLR streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien KNALLR besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt KNALLR de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij KNALLR meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
15.7. De door KNALLR aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online masterclass en/of cursus mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien KNALLR waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online cursus of masterclass, is KNALLR gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen. Ook dient het aankoopbedrag van de training betaalt te worden door een ieder die de training via derden heeft ontvangen.
15.8. De inhoud van de online content en of masterclasses welke door KNALLR worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
15.9. KNALLR behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij webinars/masterclasses indien de klant door het (ongepaste) gedrag een sessie belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
15.10 De online trainingen kunnen niet geretouneerd worden. Ook niet als iemand per ongeluk of door middel van een zelf gemaakte fout de training heeft aangeschaft. Gekocht is gekocht.

 

Artikel 16. Overige bepalingen en toepasselijk recht

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KNALLR en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
16.2. Indien de klant in haar opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor KNALLR alleen bindend indien en voor zover deze door KNALLR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
16.3. Indien KNALLR op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
16.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
16.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien KNALLR hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
16.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KNALLR partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
16.7. De klant en KNALLR zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
16.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen KNALLR en de klant.

 

17. Annulering van een training/cursus

17.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 60 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering binnen 28 – 59 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 27 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
17.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van KNALLR niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Onder overmacht valt onder andere: als de trainer van KNALLR (Yara van Schaik) ziek is, als er een ongeluk voor aanvang gebeurt en als er een dierbare vlak voor aanvang overlijdt. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. KNALLR kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn. Er wordt een nieuwe datum gepland en de afgesproken prijs en training blijven hetzelfde. Het annuleringstermijn wordt hierdoor niet verlengd, dus de kosten uit de offerte dienen binnen 30 dagen na de gegeven training betaald te worden.
17.3 Indien KNALLR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is KNALLR gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.